Previous Ambassadors
K. Asaf Ali
(1947 - 1948)
Vijaya Lakshmi Pandit
(1949 - 1952)
Gaganvihari L. Mehta
(1952 - 1958)
M. C. Chagla
(1958 - 1961)
B. K. Nehru
(1961 - 1968)
Ali Yaver Jung
(1968 - 70)
L. K. Jha
(1970 - 1973)
T. N. Kaul
(1973 - 1976)
Kewal Singh
(1976 - 1977)
Nani A. Palkhivala
(1977 - 1979)
K. R. Narayanan
(1980 - 1984)
K. Shankar Bajpai
(1984 - 1986)
P. K. Kaul
(1986 - 1989)
Karan Singh
(1989 - 1990)
Abid Hussain
(1990 - 1992)
S. S. Ray
(1992 - 1996)
Naresh Chandra
(1996 - 2001)
Lalit Mansingh
(2001 - 2004)
Ronen Sen
(2004 - 2009)
Ms Meera Shankar
(2009 - 2011)
Ms Nirupama Rao
(2011 - 2013)
Dr. S. Jaishankar
(2013 - 2015)
Arun K. Singh
(2015-2016)
Navtej Sarna
(2016-2018)
Harsh Vardhan Shringla
(2019-2020)
Taranjit Singh Sandhu
(2020- 2024)